kruis.jpg

De Geest van de Opgestane

Al tijdens de paasdienst sijpelde het verschrikkelijke nieuws van de aanslagen op Sri Lanka binnen via het voorbedenboek. In de krant lees ik dat er 290 doden en 500 gewonden te betreuren zijn. Wie of welke god menen de aanslagplegers een dienst te hebben verleend? Ik hoor net dat ze wraak namen voor de aanslag in Nieuw-Zeeland op 15 maart. Als deze geest van vergelding mensen in hun greep gaat krijgen, dan kunnen we
nog heel wat onschuldige slachtoffers verwachten.

Het lijkt me in ieder geval niet in de Geest van Jezus Christus. De opgestane Jezus geeft Petrus, die hem heeft verloochend, weer een nieuwe kans. Hier geen vergelding van het verraad. Pasen doet juist een appel om opnieuw te beginnen, om met Jezus op te staan tot een nieuw leven. Dat is ook de kern van de doop, zo beschrijft ons Paulus (Romeinen 6: 4). Voor Paulus zelf betekende de verbondenheid met Christus dat hij in het vervolg afzag van geweld.
Naast de weg van het geweld is er ook de wereld van het wegkijken. Tomás Halík wijst er in zijn boek Raak de wonden aan op dat we vaak de pijn niet willen zien. Daarmee kijken we ook snel voorbij aan de pijn van mensen en zo aan mensen zelf. Maar Jezus zegt tegen Tomas: ‘Raak mijn wonden aan’. Tomas mag zien dat wonden niet ontkend worden, maar evenmin het laatste woord hoeven te hebben.
We leven in de tijd tussen Pasen en Pinksteren. We verwachten de Geest van de Opgestane. De Geest die ons opent voor onze eigen wonden en voor die van anderen, maar die mensen ook de kracht geeft om opnieuw te beginnen, hoe moeilijk ook. Om boven haat- en wraakgevoelens uit te komen en ons met onze wonden te openen voor elkaar.

Geprezen zijt Gij, God, Koning der wereld,
want Gij zijt de bron van ons leven,
de bron van onze hoop.
Wij bidden U daarom om tekenen van hoop,
speciaal voor die plaatsen en momenten
waar mensen elkaar naar het leven staan
en toekomst blokkeren.
Geef toch dat mensen elkaar toekomst gunnen
en elkaar zullen eerbiedigen in hun recht op leven.
Wees deze wereld nabij, Heer onze God,
laat haar niet over aan de haat en het geweld,
geef haar niet prijs aan de vernietiging,
maar wil haar groeten met het licht van Christus,
en haar herscheppen door uw levenwekkende Geest,
de Geest van de opgestane Heer Jezus Christus.
(uit het gebed in de paasdienst op 21 april)

ds. Menno Valk