Skip to main content

Protestantse Gemeente Twello

De jaren 1971 tot 1990

Als in de jaren '60 het landelijk Samen Op Weg proces op gang komt, komen in 1971 de kerkenraad van de Hervormde Gemeente Twello-Teuge en die van de toenmalige Gereformeerde wijkgemeente Deventer- west (de latere Kruispuntgemeente) tot een intentie van samenwerking.

Als de gereformeerde kerkenraad eind 1972 besluit om in Twello een eigen kerk te bouwen, is er aan hervormde zijde grote teleurstelling.
De samenwerking zal vele jaren beperkt blijven, zij het dat de diaconieën en het jeugdwerk van beide gemeenten al snel meer en meer samen gaan doen.

In 1980 schrijft de inmiddels gevormde commissie 'Samen Onderweg' in een brief aan beide kerkenraden van mening te zijn: “ dat de betrokkenheid bij het 'Samen Onderweg' zijn, zowel bij de gemeente als bij de kerkenraden eerder afneemt dan toeneemt; dat men uit onverschilligheid of angst voor het verlies van de eigen identiteit en voor reacties uit de achterban, afziet van stappen vooruit en de gescheidenheid laat voortduren.”
Toch is men van goede wil en komt er een Verklaring van Overeenstemming, waarin een aantal vormen van samenwerking zijn vastgelegd.

Gezien een aantal positieve ontwikkelingen, krijgt in 1985 een gezamenlijke commissie de opdracht om een model te ontwerpen waarbinnen een federatie vorm kan krijgen.
Het voorstel van de commissie mondt uiteindelijk uit in een federatieovereenkomst die in op zondag 18 februari 1990 in een feestelijke dienst wordt ondertekend.

De jaren 1991- 2005

In de meer gedetailleerde uitwerking van de federatieovereenkomst doen zich echter zodanige struikelblokken voor, dat, na advies op provinciaal niveau, wordt besloten om de federatieovereenkomst voor de periode van vijf jaar buiten werking te stellen, en zich te beperken tot de eerdere Verklaring van Overeenstemming.

Desondanks willen beide kerkenraden zich blijven inzetten voor het Samen Op Weg Proces.
In 1995 wordt besloten om tijdens de zomervakantie alleen gezamenlijke diensten te houden.
Gedurende die weken wordt ook een gezamenlijke zondagse nieuwsbrief uitgegeven, het vele jaren latere Dorpskerk-Nieuws van de dan gevormde nieuwe protestantse gemeente.

In 1997 worden de diensten in de drie dagen voor Pasen gezamenlijk. In 1989 verschijnt het eerste gezamenlijke kerkblad onder de naam KREDO, een samenvoeging van de namen van de drie kerkgebouwen Kruispunt, Rehoboth en Dorpskerk, tevens een verwijzing naar het Latijn: ik geloof.

Als de termijn van vijf jaar is verstreken, moet, opnieuw na advies van de provinciaal adviseur, helaas worden besloten om de federatie ook nu op te schorten.

De jaren 2005-2009

In 2005 verzoeken de kerkenraden de adviseur “om de motivatie en intensivering van de samenwerking en een mogelijke fusie na te gaan.”
De nu uitgesproken al die jaren dieper liggende emoties doen hem adviseren om meer tijd te nemen en: “niet nu al te gaan werken aan opnieuw een federatie of vereniging.”

Deze conclusie leidt tot een ommekeer: in beide gemeenten klinken geluiden zich niet bij de situatie neer te leggen.
Het gevolg is dat de kerkenraden in 2006 unaniem besluiten om op weg te gaan naar één gemeente.
Er wordt een stuurgroep gevormd die voortvarend te werk gaat en het verleden achter zich laat, met als resultaat dat hun rapport in 2008 door beide gemeenten wordt aanvaard.

De vereniging in 2009

Op zondag 11 oktober 2009 trekt vanuit het Kruispunt en vanuit de Dorpskerk een lange stoet van gemeenteleden elkaar tegemoet om vanaf het Marktplein van Twello gezamenlijk op weg te gaan naar de Dorpskerk. Als een bruidegom die zijn bruid ophaalt en omgekeerd.
Vooraan in de stoet worden als liturgische symbolen uit het Kruispunt de dooprol en het boek van overledenen meegedragen en uit de Dorpskerk de schaal van het doopvont en een rode stola.
In de hierop volgende feestelijke dienst staat de huwelijksvoltrekking tussen beide geloofsgemeenschappen centraal. Daarmee zeggen beide geloofsgemeenschappen na een lange voorgeschiedenis, met meer dan alleen de ondertekening van de fusieovereenkomst, 'ja' tegen elkaar en is de Dorpskerk hun gezamenlijk huis geworden.

Verenigingszondag Protestantse Gemeente Twello