wolken.jpg

Andere Activiteiten

In de Dorpskerk zijn meerdere activiteiten:

 

Aan Tafel

Iedereen die contact met andere gemeenteleden belangrijk vindt, is van harte welkom in “The Basement” (kelder Irene, een lift is aanwezig) voor een ontmoeting rondom de maaltijd.

 Aan Tafel Dorpskerk Twello

Dankzij een grote groep vrijwilligers wordt eenmaal per maand een heerlijke twee- of driegangenmaaltijd geserveerd met koffie/thee na afloop. De maaltijd begint om 18.00 uur en eindigt rond 19.30 uur.

Vooraf drinken we een samen een glaasje en aan tafel zorgen we voor een goede sfeer, waarin gesprekken tot hun recht komen. We kiezen bewust voor een maaltijd op verschillende dagen van de week zodat iedereen de mogelijkheid heeft om een keer aan te schuiven. We beginnen en eindigen de maaltijd met een gebed, een gedicht of een kort verhaal en soms een lied.

Maaltijd voor de gemeente

De kosten bedragen €5,00 per keer. Hiervan wordt €1,00 gedoneerd aan een project van Zending en Werelddiaconaat. 
Intekenlijsten liggen in Irene of stuur een mail naar de coördinator.

 

 

Bezinning & Inspiratie

De oecumenische werkgroep is geïnspireerd door de idealen van Christus, elkaar op het spoor gekomen vanuit de protestantse gemeente en de R.K. parochie in Twello. Wij herkennen onze zoektocht naar zingeving en innerlijke verdieping bij anderen van nu en vroeger. Vooral Jezus is een liefdevolle inspirator, die nog steeds bezielt en waarbij we God voelen als een oceaan om ons heen. Niet alleen maatschappelijk betrokken, maar in de ‘binnenkant’ van het leven zoekend naar wat mensen verbindt vanuit een totale openheid voor al wat is. Niet vanuit dogma’s maar vanuit levensvragen en daardoor voortdurend lerend aan het leven. Gelovend vanuit een innerlijke kracht, zekerheid en zelfvertrouwen om recht overeind te blijven als mens, die een ander hoort.
De droom van die jonge joodse man Jezus is nog steeds springlevend. Dat ideaal, dat ook buiten de kerken weerklinkt, blijft uitdagen. Daar hoort iedereen bij. Ieder mens heeft een drang om in vrijheid betekenis te geven aan zijn leven en is daar ook zelf verantwoordelijk voor. Wij zijn allemaal onderweg en, zoals Hij zei: ‘mensen van de weg’.
Onze roots liggen in het christendom, daar zijn de zaadjes gelegd en ontkiemt. En elke bloem is uitgegroeid tot een andere kleur en bijzondere vorm; elkaar accepteren zoals je bent is de mooiste vorm van ‘kerkzijn’. De werkgroep ziet deze avonden dan ook als een vorm van ‘kerkzijn’ met elkaar. Spiritualiteit en religie, evenals denkbeelden uit de filosofie, verbinden ons met elkaar. Wij kunnen ons geraakt voelen, verwonderd zijn, vervuld van ontzag en je afhankelijk weten. Niet alleen de spreker op een avond is van belang, maar meer wat deze losmaakt bij mensen en hoe we dat in het interactieve gedeelte na de pauze kunnen delen met elkaar.

Gevarieerd aanbod

De werkgroep heeft een gevarieerd aanbod aan bijeenkomsten rondom actuele thema's. Het hoogtepunt is vaak het met elkaar delen van hoop en vertrouwen, waarbij we twijfel en angst ook durven benoemen. Door de gevarieerdheid van de sprekers is er steeds een andere insteek en een zoeken naar wat ons bindt. Bij elkaar om jezelf en een ander van dienst te kunnen zijn. Samen op zoek naar het M(m)ysterie van het leven.
De werkgroep B&IT heet u van harte welkom bij de lezingen en wenst u inspirerende bijeenkomsten toe!

Meer informatie

Klik hier voor meer informatie zoals het jaarverslag en het programma.

 

Cantorij

Zo'n 10 á 12 keer per jaar verleent de Dorpskerkcantorij haar medewerking aan onze vieringen.

Liedbundels

Er wordt gebruik gemaakt van:

  • het Nieuwe Liedboek
  • liederen uit Taizé en Iona
  • Oosterhuisliederen
  • de bundel 'Zangen voor zoeken en zien'
  • en af en toe een uitstapje naar een heel ander genre.

Oefenavond

De cantorij oefent wekelijks, van september tot Pinksteren, op woensdagavond van 18.30-19.30 uur.
Houdt u van zingen: van harte welkom!

Informatie en contactpersoon

Voor meer informatie kunt u terecht bij onze cantor – organist Henk Noordman.

of bij onze contactpersoon  van de cantorij.

 

 

65+ middag

Vier keer per jaar is er een ontmoetingsmiddag voor 65+ers in Irene.

65+ staat voor middagen met:

  • Gezelligheid en ontmoeting.
  • Iets lekkers bij de koffie.
  • Vaak een gast, uit onze eigen gemeente, die iets komt vertellen.

Wanneer u slecht ter been bent: ophalen is mogelijk!

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de coördinator.

 

Rommelmarkt

Sinds 19 mei 2001 is de traditie ontstaan van een jaarlijkse rommelmarkt, waarvan de opbrengst tot nu toe is bestemd voor de restauratie van het kerkgebouw en het in stand houden van het daarin aanwezige Meere/quellhorstorgel. De opbrengst van, de laatste jaren, gemiddeld 13 tot 14 duizend euro per jaar, vormt een belangrijke bijdrage om genoemde cultuurgoederen in stand te kunnen houden.

Niet verkochte goederen gingen, bijvoorbeeld, naar de electra-ijzerboer, Roemenië en kleding naar het Leger des Heils en Sympany. De opbrengsten als subsidie kwamen ten goede aan ons kerkgebouw.
Ook via modernere middelen als internet worden spullen verkocht.

De commissie rommelmarkt Dorpskerk Twello is verheugd dat zoveel vrijwilligers behulpzaam zijn bij de inzameling, sortering en werkzaamheden voor en op de markt. Hun tomeloze inzet en medewerking maakt van de rommelmarkt elk jaar weer een succes.
Ook is er onder de medewerkers een goede sfeer en prettig contact tussen zowel kerkleden als niet kerkleden. Een heel positief neveneffect van de markt.

De rommelmarktcommissie is te bereiken via het Kerkelijke Bureau.