Protestantse Gemeente Twello

Zoeken

Bijbeltekst van de dag

DagelijksWoord.nl

Het Samen Op Weg proces in Twello is reeds in de jaren '80 van de vorige eeuw opgestart, maar heeft toen niet tot het gewenste resultaat geleid. Hoewel het samenwerkingsproces op landelijk niveau wel doorging lag het plaatselijk allemaal wat gecompliceerder. Laten we zeggen dat in Twello “de tijd er nog niet rijp voor was”; de behoefte werd nog niet zo gevoeld en de Hervormde en Gereformeerde gemeente bleven gescheiden wegen gaan…


In een ultieme poging de vereniging van de Hervormde gemeente Twello/Teuge en de Kruispuntgemeente Twello alsnog goed van de grond te krijgen zijn de voorzitters van de beide kerkenraden in het najaar van 2006 opnieuw om de tafel gaan zitten. Op 23 november 2006 hebben de beide kerkenraden in een gezamenlijke vergadering de vurige wens uitgesproken te komen tot de vorming van één Protestantse Gemeente in Twello.


Vervolgens is een stuurgroep ingesteld, die de opdracht kreeg de marsroute uit te stippelen en de besluitvorming voor te bereiden. Deze stuurgroep, samengesteld uit vertegenwoordigers van beide gemeenten, is vol enthousiasme aan het werk gegaan en heeft een zogenaamde “art impression” van die nieuwe Protestantse gemeente gemaakt.
Op 12 april 2007 heeft de stuurgroep haar “droom/visie” aan de gezamenlijke kerkenraden gerapporteerd. Op basis van deze rapportage hebben de kerkenraden toen besloten de voorstellen van de stuurgroep over te nemen en deze als basis te hanteren om met beide gemeenten in gesprek te gaan.

Respectievelijk op 22 en 24 mei 2007 werden gemeenteavonden gehouden, waarin de “droom/visie” is gepresenteerd en naar de achterban de nadrukkelijke intentie is uitgesproken te komen tot een vereniging van de twee gemeenten. Hiermee werd het officiële verenigingsproces in gang gezet.

De eerste actie was het instellen van vijf werkgroepen, die elk een specifieke taakopdracht meekreeg. Op 4 september 2007 zijn de werkgroepen geïnstalleerd, de opdrachten uitgereikt en toegelicht, met daarbij een vriendelijk, doch dringend verzoek de uitwerking in januari 2008 aan de stuurgroep voor te leggen.
In november 2007 vond een gezamenlijke gemeenteavond plaats waarin de tussenrapportages van de werkgroepen zijn gepresenteerd. Doel van deze avond was het verstrekken van informatie, maar bovenal draagvlak creëren bij de leden van de beide gemeenten. Gemeenteleden kregen volop de gelegenheid te reageren op de voorstellen. Hun reacties zijn verwerkt in de eindrapportage van de werkgroepen.
Natuurlijk viel er ook wel eens een onvertogen woord, maar er waren geen hele grote showstoppers. Gezamenlijke conclusie was dan ook dat we nog niet eerder zo dicht bij elkaar waren geweest, dat het momentum er nu is en dat we dit goed moeten gebruiken om ons doel: 'samen één zijn' te realiseren.


Op 5 februari 2008 zijn de rapportages van de werkgroepen besproken in een vergadering met voorzitters van zowel de werkgroepen als kerkenraden en de leden van de stuurgroep. De aangeleverde rapportages zijn door de stuurgroep verwerkt tot een algemeen concept verenigingsrapport.
Dit concept verenigingsrapport is op 13 mei 2008 besproken in een vergadering van de beide kerkenraden, op 29 mei 2008 met de voorzitters van de werkgroepen en op 5 juni nogmaals in een gezamenlijke kerkenraadsvergadering.
Hierna is het op de gezamenlijke gemeentevergadering van 23 juni 2008 gepresenteerd en toegelicht. De stuurgroep werd bedankt voor haar inspanningen en kreeg decharge. Vervolgens is een kerngroep geformeerd om de volgende stappen in het verenigingsproces uit te werken en het daadwerkelijk samengaan van de twee gemeenten voor te bereiden.


Al met al kunnen we stellen dat het veel, heel veel tijd en energie heeft gekost, dat er zijn bergen werk zijn verzet door heel veel mensen en dat er veel is vergaderd. Ook is er veel discussie is geweest. Maar onze inspanningen zijn uiteindelijk beloond! Op 11 oktober 2009 zijn de Hervormde gemeente Twello/Teuge en de Kruispuntgemeente Twello definitief samen verder gegaan onder één naam: “Protestantse Gemeente te Twello”