Protestantse Gemeente Twello

Zoeken

Bijbeltekst van de dag

DagelijksWoord.nl

Onze gedragsregels “omzien naar elkaar” en “bescherming persoonlijke levenssfeer”

De omgang met persoonlijke gegevens van gemeenteleden is aan regels gebonden. In de kerkorde is, rekening houdende met de Wet Bescherming Persoonsgegevens, geregeld hoe met deze gegevens moet worden omgegaan (ordinantie 2-6-2). De kerkelijke gemeenschap mag beschikken over persoonlijke gegevens ten behoeve van het functioneren van het kerkelijk leven en werken in de ruimste zin van het woord. Concreet betekent dit dat zolang de informatie binnen de gemeente blijft deze informatie met elkaar mag worden gedeeld. Er is dus voldoende ruimte in deze regels om het begrip omzien naar elkaar vorm te geven.

Op grond hiervan hebben wij de volgende afspraken en gedragsregels vastgesteld:

  1. In vergaderingen van de kerkenraad wordt alleen over personen gesproken indien dit relevant is voor het beleid van de kerkenraad. Aangelegenheden met een pastoraal of diaconaal karakter die betrekking hebben op gemeenteleden worden in de taakgroep besproken. De kerkenraadsleden hebben geheimhoudingsplicht.
  2. In het wijkoverleg van pastoraat en het college van diakenen wordt alleen over gemeenteleden gesproken in directe relatie met pastorale of diaconale aangelegenheden. De ambtsdragers hebben geheimhoudingsplicht. Ook van de wijkcoördinatoren, die deelnemen aan deze vergadering wordt geheimhouding gevraagd. Bij hun aantreden wordt dit vastgelegd door en verklaring hieromtrent op te nemen in de notulen van de eerste vergadering die zij bijwonen.
  3. In KREDO en Dorpskerknieuws wordt alleen zakelijke informatie gegeven over de persoonlijke levenssfeer van leden van de gemeente. Bijvoorbeeld opname in en thuiskomst uit het ziekenhuis, jubileum of huwelijkslustrum. In overleg met de betrokkenen kan eventueel meer informatie worden gegeven. Gemeenteleden die geen vermelding wensen kunnen zich melden en worden in een “vermeld-me-niet-register” opgenomen. Deze vermelding wordt opgenomen in de ledenadministratie, zodat die voor alle pastorale medewerkers beschikbaar is.
  4. De publicatie van KREDO en Dorpskerknieuws op de website van de gemeente wordt gedaan in een aparte versie. In die versie worden de pastoralia, de in memoriams en de informatie in het kader van omzien naar elkaar uit de publicatie verwijderd. De website is immers openbaar en dus ook raadpleegbaar voor niet gemeenteleden.

Bij de totstandkoming van deze gedragsregels is dankbaar gebruik gemaakt van:

  • De notitie privacybeleid en de kerkelijke gemeente, november 2010, taakgroep Pastoraat;
  • Informatie over de kerkordelijke kant van de gemeenteadviseur Jack de Koster;
  • Het artikel in Kerkinformatie van april 2006: “Het plaatselijk jaarboekje en de privacy”.

Vastgesteld in de vergadering van de kerkenraad van 5 april 2011.