Protestantse Gemeente Twello

Zoeken

Bijbeltekst van de dag

DagelijksWoord.nl

De Protestantse Gemeente Twello wordt bestuurd door de kerkenraad, bestaande uit 15 leden, te weten: de ouderling-praeses ( voorzitter), de ouderling- scriba (secretaris), de 3 predikanten, 2 pastorale ouderlingen, 5 diakenen, de ouderling eredienst, en 3 ouderling-kerkrentmeesters. De functie van de kerkenraad is het vaststellen van beleid en het toezien op de juiste uitvoering van genomen besluiten. 

Ter ondersteuning zijn er vier taakgroepen:

De kerkenraad benoemt de leden van de taakgroepen die geen ambtsdrager zijn.

Het dagelijks bestuur, het moderamen, wordt gevormd door de praeses en de scriba van de kerkenraad met als assessor (algemeen lid) één van de predikanten. De functie van het moderamen is het voorbereiden van de kerkenraadsvergaderingen en het afhandelen van zaken die geen uitstel gedogen. Tevens kan het moderamen ten behoeve van de kerkenraad beleid voorbereiden.

Kerkenraad en moderamen komen elk ongeveer tien keer per jaar bijeen.

De specifieke kwaliteiten van de predikanten zullen optimaal worden benut door deze voor bepaalde taken aan te wenden voor de gehele gemeente en dit niet te beperken tot de eigen sectie.